I.M. The Barberacademy

100% tevredenheid

Beste barbier Europa 2018

  100% tevredenheid
  Beste barbier Europa 2018

Privacybeleid

I.M. The Barberacademy, onderdeel van Ionut Barbershop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement. Dit privacy statement is van toepassing op alle klanten die een bestelling plaatsen of contact opnemen via deze website. De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze persoonsgegevens is Ionut Barbershop. 
 
I.M. The Barberacademy houdt zich daarom met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR).
 
Welke en waarom wij persoonsgegevens verwerken
 
I.M. The Barberacademy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doelen:
 

1. Contactopname
Wij verwerken gegevens die je zelf aan ons verstrekt door een van de formulieren in te vullen. Deze gegevens zijn nodig voor de verwerking van jouw contactopname. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam 
  • Adresgegevens
  • Contactgegevens
  • Opmerkingen (indien van toepassing)

2. Cookies
Tot slot verwerken wij ook gegevens van u, die u indirect aan ons verstrekt. I.M. The Barberacademy maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Locatiegegevens
  • IP-adres 
  • Internetbrowser, schermformaat en apparaattype
  • Websitetaal

Bekijk gerust ons cookiebeleid voor meer informatie hieromtrent.  

3. Analyse
Wij gebruiken jouw gegevens ook om aan onze rapportageverplichtingen richting adverteerders te kunnen voldoen en om onze website en ons aanbod van producten te kunnen verbeteren. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van stortslurf (analyse & rapportage) te behartigen in de zin van de GDPR. Wij zien er nadrukkelijk op toe dat uiteindelijke rapportages geen naar u herleidbare gegevens bevatten. 

 
Geautomatiseerde besluitvorming
 

I.M. The Barberacademy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van I.M. The Barberacademy) tussen zit. 

Leeftijd

Onze website is niet gericht op personen die jonger zijn dan 16 jaar en wij hebben ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen helaas niet controleren hoe oud een bezoeker is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegeven over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

 

Hoe lang wij gegevens bewaren

I.M. The Barberacademy zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zullen uw gegevens langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen. I.M. The Barberacademy verwijdert de meeste gegevens 6 maanden na jouw contactopname. Wij hanteren deze termijn voor administratieve doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens niet verwijderen uit back-ups. Op het moment dat we een back-up terugplaatsen zullen we de data op dat moment verwijderen. 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

I.M. The Barberacademy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Met de volgende partijen worden uw persoonsgegevens mogelijk gedeeld:
– Zoekmachines (Google, Bing, Yahoo) 
– Software providers
– Social media platform (voor het uitvoeren van advertenties)

 

Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens
 

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door I.M. The Barberacademy en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@imthebarberacademy.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. I.M. The Barberacademy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 

I.M. The Barberacademy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Autoriteit persoonsgegevens

Naast de mogelijkheid om bij ons een klacht in te dienen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens. Je kunt hierover contact opnemen met deze autoriteit.